Donáció Magyarországon

Donáció

Szervadományozás, szerv kivétele egy másik emberbe való beültetés céljából. A donációnak felső korhatára nincs, de a gyakorlatban 75 év felett ritkábban történnek donációk.

Egy dolog biztos, a halál. Szokták mondani. Biztos vagyok benne nincs olyan ember, aki ne gondolt volna rá. Mindenkinek más az elképzelése róla, egy biztos úgy, mint másnak a további élet lehetőségét kevesen hiszik. Pedig évente, ha nem is sokaknak de megadatik mindez, igaz más emberek szörnyű tragédiáján. A szervkivétel rendkívül sok morális, etikai problémát vet fel. Ki számít agyhalottnak, ki kaphat szervet és végső soron ki dönti el mindezt. A saját szerveiről mindenkinek magának kell rendelkezni, igaz ebben az esetben a hallgatás beleegyezést jelent.

A ma hatályos hazai jog minderről a következőképp rendelkezik (agyhalott, cadaver donor esetén):

Magyarországon először 1972-ben került sor a szövet- és szervátültetés kérdéskörének átfogó jogi szabályozására, melyben alapvetően a feltételezett beleegyezés erős formája érvényesült. Ezt az 1997. évi egészségügyről szóló törvény megváltoztatta: a hozzátartozók beleegyezését kellett kérni akkor is, ha a potenciális donor nem tiltotta meg életében a szervkivételt. Ezt a kitételt rövid idő múltán, a szakmai szervezetek nyomására rendelettel, illetve törvényi szinten törvényi szinten módosították. A humán szervátültetéssel kapcsolatos hazai jogszabályok

 • 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről (II., VI., VII., XI., XII., XII. Fejezet)

 • A 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint – tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

 • 1999. évi LXXI. Törvény az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról

 • 38/1999. (VIII. 26.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint – tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

 • 2003. évi XLIII. Törvény az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről, 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

 • 61/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet a kizárólag előzetes betegbesorolás (várólista) alapján nyújtható egészségügyi ellátásokról A 264/2003. (XII.24.), a 102/2003. (VII. 17.), a 257/2001. (XII. 19.), ill. a 293/2002. (XII. 27.) Korm. Rendelettel módosított 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 • Az egészségügyi miniszter 20/2007. (IV.19.) .) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint – tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

 • 318/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet módosításáról

 • A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

 • A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

 • A 20/1998. (VI. 3.) NM rendelet a mentésről

 • Az 55/1996. (XII. 27.) NM rendelet az Országos Mentőszolgálatról

 • Az 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

A hatályos magyar jogszabályok értelmében „halottból szerv, illetve szövet eltávolítására átültetés céljából akkor kerülhet sor, ha az elhunyt életében ez ellen nem tett tiltakozó nyilatkozatot. Tiltakozó nyilatkozatot a cselekvőképes személy írásban (közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban), vagy – amennyiben írásbeli nyilatkozatot egyáltalán nem vagy csak jelentékeny nehézséggel tudna tenni – kezelőorvosánál szóban tehet. Korlátozottan cselekvőképes személy tiltakozó nyilatkozatot törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is tehet. A cselekvőképtelen személy helyett tiltakozó nyilatkozatot törvényes képviselője tehet.”

A kezelőorvos a szerv, illetve szövet eltávolítására rendelkezésre álló időn belül köteles meggyőződni arról, hogy az elhunytnál maradt-e tiltakozó nyilatkozat, azaz a beteg egészségügyi dokumentációját és iratait átvizsgálva, illetve a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ részeként működő Országos Transzplantációs Nyilvántartást (OTNY) megkeresve meggyőződni arról, hogy a donor tett-e még életében tiltakozó nyilatkozatot. A tiltakozó nyilatkozatnak az OTNY-be történő felvétele nem feltétele a tiltakozás érvényességének. Amennyiben az írásbeli nyilatkozat az eltávolításra rendelkezésre álló időn belül nem kerül elő, illetve ilyet nem juttatnak el a kezelőorvoshoz, annak hiányát kell vélelmezni. A jogszabály nagykorú donor esetén nem írja elő a hozzátartozók bevonását a döntési folyamatba, de azt igen, hogy az elhunyt hozzátartozójával való kapcsolatfelvételkor tájékoztatni kell őt arról, hogy nem találtak tiltakozó nyilatkozatot, és az elhunytból mely szervet, szövetet távolították el. Ha a donor kiskorú, csak törvényes képviselő írásban tett hozzájárulásával kezdhető meg a szerv-szöveteltávolítás. Magyarországon csak agyhalott, cadaver donorból történik szervkivétel. Jelenleg non-heart-beating (nem dobogó szívű) donorból nincs szervátültetés, a hatályos hazai jogszabályok nem térnek ki erre.

Továbbá egy másik fontos kérdés, a szervadomázosás.

A hazai hatályos jogi szabályozás értelmében élő személyből más személy testébe történő átültetés céljára csak regenerálódó szövetet (csontvelő, haemopoetikus őssejt), a szerv jelentősebb funkciókiesését nem okozó szervrészletet (máj), illetve olyan páros szerv (vese) egyikét lehet eltávolítani, melynek hiánya nem okoz súlyos és maradandó károsodást. Szervet, illetve szövetet (kivéve a regenerálódót) csak cselekvőképes személy adományozhat. De szervet csak akkor, ha a donor a recipiens egyenes ágbeli rokona vagy annak testvére, illetve a testvére vagy annak egyenes ágbeli rokona. Az előbbieken kívül, kivételes esetben, szoros érzelmi kapcsolat esetén, a recipiens és a donor együttes kérelmére, a kórházi etikai bizottság engedélyezheti az átültetést. Fogva tartott személy nem lehet donor szoros érzelmi kapcsolat esetén, csak akkor, ha a recipienssel a korábban részletezett rokoni viszonyban van. Regenerálódó szövet eltávolítása – a hozzátartozó testébe történő átültetés céljából – történhet kiskorú személyből is, amennyiben a kórházi etikai bizottság jóváhagyta a kiskorú donor törvényes képviselőjének beleegyezését. Fontos kiemelni, hogy „az adományozás ellenérték nélkül, valamint kényszertől, fenyegetéstől és megtévesztéstől mentesen történhet” csak.

Ezekután, úgy gondolom azt még tisztázzuk mi is az agyhalál, klinikai halál illetve biológiai halál.

Klinikai halál: a klinikai halál állapotában az életjelenségek (keringés, légzés, agyműködés) átmenetileg szünetelnek. Fontos, hogy az állapot visszafordítható.

Biológiai halál: a biológiai halál állapotában a szervezet életképessége visszavonhatatlanul megszűnik

Agyhalál: az agy – beleértve az agytörzset is – működésének teljes és visszafordíthatatlan megszűnése. Azonos az egyén halálával hagyományos, köznapi értelemben véve. Megállapítására szigorú protokoll van érvényben.

Magam részéről támogatom a donációt... de ezt mindenki döntse el maga. 

 

(Forrás: www.donacio.ovsz.hu Országos Vérellátó Szolgálat a magyarországi donációk lebonyolításáért felelős szerv a Szerkoordinációs Iroda adatai)

 

Egyéb adatok, statisztikák:

Donációs és transzplantációs adatok 2009 első negyedévében

 

Donordiagnózisok megoszlása
Donordiagnózisok részletes megoszlása
Donorjelentő kórházak
Jelentések eredménye havi bontásban
Megvalósult donációk kórhazai
Szervkivételek és beültetések száma
Szervkivételek és beültetések száma havonta
Szervkivételi és transzplantácios aktivitás táblazata
Vesekivételek és beültetések regiónkent
Vesekivételek és beültetések pmp

Donációs és transzplantációs adatok 2008-ban

Donordiagnózisok megoszlása 2008
Donordiagnózisok részletes megoszlása 2008
Donorjelentő kórházak 2008
Jelentések eredménye havi bontásban 2008
Megvalósult cadaver donációk havi bontásban 2000-2008
Megvalósult donációk kórházai 2008
Szervkivételek és beültetések száma 2008
Szervkivételek és beültetések száma havonta 2008
Szervkivételi és transzplantációs aktivitás táblázata 2008
Vesekivételek és beültetések aktivitása 1 millió lakosra számítva régiónként 2008
Vesekivételek és beültetések aktivitása régiónként 2008
Visszajelzési idők 2008

Cadaver élő és többszerv-donációk Magyarországon 1997-2008.pdf
Kombinált vese- és hasnyálmirigy átültetések száma 1998-2008.pdf
Májátültetések száma Magyarországon 1995-2008.pdf
Szívátültetések száma Magyarországon 1992-2008.pdf
Tüdőkivételek Magyarországon és beültetések Bécsben 1996-2008.pdf
Veseátültetések száma Magyarországon 1973-2008.pdf
Gyermek donációk és transzplantációk 2002-2008

Donációs és transzplantációs adatok 2007-ben

Donordiagnózisok megoszlása 2007
Donordiagnózisok részletes megoszlása 2007
Donorjelentő kórházak 2007
Időfaktorok 2007
Jelentések eredménye havi bontásban 2007
Média aktivitás 2007
Megvalósult cadaver donációk havi bontásban2002-2007
Megvalósult donációk kórházai 2007
Szervkivételek és beültetések száma 2007
Szervkivételek és beültetések száma havonta 2007
Szervkivételi és transzplantációs aktivitás táblázata 2007
Vesekivételek és beültetések aktivitása 1 millió lakosra számítva régiónként 2007
Vesekivételek és beültetések aktivitása régiónként 2007
Visszajelzési idők 2007

Cadaver élő és többszerv-donációk Magyarországon 1989-2007.pdf
Kombinált vese- és hasnyálmirigy átültetések száma 1992-2007.pdf
Májátültetések száma Magyarországon 1995-2007.pdf
Szívátültetések száma Magyarországon 1992-2007.pdf
Tüdőkivételek Magyarországon és beültetések Bécsben 1996-2007.pdf
Veseátültetések száma Magyarországon 1973-2007.pdf

 

 

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez Add az RSS olvasódhoz
Oppenheim szólj hozzá

A bejegyzés trackback címe:

https://biokemia.blog.hu/api/trackback/id/tr201191926

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.